fbpx

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze website bezoekt of
een bestelling plaatst via onze webshop. Onze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie, lees deze
daarom goed door. Indien u onze algemene voorwaarden op een ander moment wilt nalezen, raden we u aan
deze op te slaan of af te drukken.

Artikel 1. Definities
1.1. Peaklevel Media: gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 82549613 handelend onder de naam Peaklevel Media.
1.2. Webshop: de website van Peaklevel Media waar producten kunnen worden aangekocht, te raadplegen
via www.jonahnyaspeurtocht.nl en alle bijbehorende (sub)domeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Peaklevel Media een overeenkomst aangaat of
zich geregistreerd heeft op de website.
1.4. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Peaklevel Media en de klant.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktermijn af te zien van een
aankoop.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
van Peaklevel Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor
Peaklevel Media slechts bindend, indien en voor zover deze door Peaklevel Media uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard.
2.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling
gestalte wordt gegeven.
2.4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de
geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van
Peaklevel Media en het voldoen aan de daarbij door Peaklevel Media gestelde voorwaarden.
3.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Peaklevel Media onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant
onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Peaklevel Media het recht om pas aan haar verplichting te voldoen
nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Peaklevel Media kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Peaklevel Media op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Prijzen en informatie

4.1 Alle op de website en in andere van Peaklevel Media afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief
btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
4.2. De weergegeven prijzen zijn inclusief verzendkosten.
4.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle prijzen en overige
informatie op de website en in andere van Peaklevel Media afkomstige materialen zijn dan ook onder
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.4. Peaklevel Media kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.

Artikel 5. Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier/ de
account-aanmeldmogelijkheid op de website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na
registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende
betrouwbaar wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden Peaklevel
Media is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een
klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account
van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van klant.
5.4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij
zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Peaklevel Media daarvan in kennis te stellen, zodat
Peaklevel Media gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst en levering
6.1. Zodra de bestelling door Peaklevel Media is ontvangen, stuurt Peaklevel Media de producten met
inachtneming van het in lid 4 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Peaklevel Media kenbaar heeft gemaakt.
6.3. Peaklevel Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.
6.4. Peaklevel Media zal geaccepteerde bestellingen binnen uiterlijk 30 dagen uitvoeren. De wijze van levering
kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Peaklevel Media. Alle levertermijnen zijn
indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van
een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
6.5. Indien Peaklevel Media de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de
klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de
mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.6. Peaklevel Media raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken
binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Verdere bepalingen hieromtrent staan geregeld
in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
6.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het
deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder
over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de
producten.
6.8. Peaklevel Media is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het
bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst
kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
6.9. Na ontbinding conform het vorige lid zal Peaklevel Media het bedrag dat de klant betaald heeft
onverwijld terugbetalen.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Peaklevel Media binnen 14 dagen na
ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.2. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten
heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.3. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. De klant dient
derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft
Peaklevel Media een raming van deze kosten. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending
en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden
terugbetaald.
7.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig
is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze
inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier
van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.6. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Peaklevel media, of op andere ondubbelzinnige
wijze aan Peaklevel Media kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet Peaklevel Media bevestigt in
geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om
het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Peaklevel Media
Geert Grootestraat 170
8022 CL Zwolle
7.7. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de
bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft Peaklevel Media de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen. Tenzij Peaklevel Media aanbiedt het product zelf af te halen, mag Peaklevel Media
wachten met terugbetalen tot Peaklevel Media het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.8. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet
van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.9. Het herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor producten die door de Peaklevel Media tot stand zijn
gebracht overeenkomstig specificaties van de klant.
7.10. In afwijking van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, geldt voor de klant die handelt in de uitoefening van
zijn beroep of bedrijf dat alleen ongebruikte producten in ongeopende verpakking retour gezonden
kunnen worden.

Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Peaklevel Media volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website
aangegeven betaalmethoden te voldoen. Peaklevel Media is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant
een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2. Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim
zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd
en is Peaklevel Media gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Peaklevel Media totdat betaling hiervan is ontvangen.
9.2. Alle risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging komt ingeval van toepassing van artikel 9
lid 1 vanaf het moment van de in ontvangst name van het product, voor rekening van de klant.

Artikel 10. Garantie en conformiteit
10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van
zijn beroep of bedrijf. Indien er door Peaklevel Media een aparte garantie op de producten wordt
gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
10.2. Peaklevel Media staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Peaklevel Media er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Peaklevel Media daarvan in kennis te stellen.
10.4. Indien Peaklevel Media de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten
hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over
het product.

Artikel 11. Klachten/ aansprakelijkheid
11.1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel 10 aangaande garantie en conformiteit)
en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Peaklevel Media , dan kan hij bij Peaklevel Media
telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene
voorwaarden.
11.2. Peaklevel Media geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve
reactie te geven, dan zal Peaklevel Media binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht
bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve
reactie te geven op de klacht van klant.
11.3. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het
Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
11.4. Hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel doet niet af aan de verplichtingen van klant die
voortvloeien uit de gesloten overeenkomst en of deze algemene Voorwaarden.
11.5. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot schade die door de wederpartij is geleden als gevolg van opzet of
grove schuld van ons en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt
in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook
ontstaan. Wederpartij dient zich desgewenst tegen de schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid
wordt beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het merkrecht, auteursrecht
en logo op de website en de door Peaklevel Media aan de klant geleverde materialen berusten uitsluitend
bij Peaklevel Media.
12.2. Het is niet toegestaan de ontvangen materialen door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook is
het niet toegestaan de ontvangen materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken
door bedrijven/organisaties/verenigingen of andere (commerciële) partijen, zonder schriftelijke
toestemming van Peaklevel Media.
12.3. De geleverde materialen zijn alleen voor eigen particulier/privé gebruik en niets uit de materialen mag
gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming van
Peaklevel Media.
Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Peaklevel Media verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde
privacy statement.
Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter in het arrondissement waar Peaklevel Media gevestigd is.
14.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan,
mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan
gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

Peaklevel Media
Geert Grootestraat 170
8022 CL Zwolle
E-mail: info@jonahnyaspeurtocht.nl
KvK-nummer: 82549613
btw-nummer: NL003705417B17

Hey jij daar,

Wil jij graag genieten van een mooi aanbod? 

10€ korting

Schrijf je nu in en ontvang uw korting code onmiddellijk